Měna:
ss

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost GID VISION, se sídlem Voctářova 2449/5, PSČ 180 00, IČO 28514807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 147184 („Gid Vision“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost Gid Vision prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679.

Společnost Gid Vision, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje ve spojení se svou činností (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Účely zpracování osobních údajů

Společnost Gid Vision je oprávněna zpracovávat osobní údaje zejména pro následující účely:

  • Plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy. Plněním smluvního vztahu se rozumí především poskytování služeb zákazníkovi („zákazník“) spojených s financováním, developmentem, výstavbou a provozem fotovoltaických elektráren, jakož i plnění smluvních vztahů s investory;
  • Plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy. Plněním právních povinností se rozumí také poskytování údajů orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;
  • Oprávněný zájem správce – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, například posuzování bonity zákazníků;
  • Zasílání obchodních sdělení – nabízení produktů a služeb.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost Gid Vision je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce, Zasílání obchodních sdělení (pokud subjekt údajů udělil souhlas).

Datum narození

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce.

Číslo občanského průkazu

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce.

Adresa

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce, Zasílání obchodních sdělení (pokud subjekt údajů udělil souhlas).

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností,

Zasílání obchodních sdělení (pokud subjekt údajů udělil souhlas).

Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce.

 

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností.

IČO, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce.

Údaje o smlouvě (číslo smlouvy, datum apod.)

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností.

Údaje o bonitě zákazníka

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci společnosti Gid Vision a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro zajištění řádné a efektivní realizace fotovoltaických projektů. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům společnosti Gid Vision, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů společnosti Gid Vision, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů společnosti Gid Vision je dostupný a aktualizován na webové stránce www.gidvision.cz a při uzavírání smlouvy či kdykoli za dobu její účinnosti bude zákazníkovi na požádání poskytnut.

Společnost Gid Vision je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů příslušným orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Společnost Gid Vision zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost Gid Vision povinna, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou nám byl ke zpracování údajů udělen souhlas.

Osobní údaje společnost Gid Vision zpracovává dle účelu zpracování po dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Plnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Oprávněný zájem správce

Maximálně po dobu 3 let od doby uchování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých případech lhůtu delší, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Zasílání obchodních sdělení

Po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se zákazníkem, popř. jiné údaje, které společnost Gid Vision obdrží od subjektu údajů v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije společnost Gid Vision za účelem plnění smluv se zákazníkem. Zákazník tímto bere na vědomí, že společnost Gid Vision bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, anebo po dobu delší vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Zákazník se zavazuje řádně poučit o zpracování osobních údajů společností Gid Vision své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně zákazníka na spolupráci se společností Gid Vision.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli společnost Gid Vision zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude společnost Gid Vision oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
  • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás společnost Gid Vision zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost Gid Vision provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, společnost Gid Vision vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) zpracování Gid Vision ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, společnost Gid Vision osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby společnost Gid Vision osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, společnost Gid Vision nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
  • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Gid Vision. V případě, že společnost Gid Vision neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje společnost Gid Vision na e-mailové adrese info@gidvision.cz. V případě realizace práv se subjekt údajů může obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla společnosti Gid Vision nebo e-mailem na info@gidvision.cz. Společnost Gid Vision si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

ÚČINNOST

Zásady zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást smluv uzavíraných se společností Gid Vision s účinností od 1.1. 2019.

 
cookies
Pro zlepšení uživatelského komfortu a získání užitečných statistik využívám soubory cookies. Informace o používání také sdílíme s analytickými partnery. Používáním našeho webu s cookies souhlasíte.
Informace i Cookies